Blant rallare og familiefedre på 78 grader nord

Rapporten handler om menns hverdagsliv i Longyearbuen, med fokus på sentrale levekårsfaktorer som arbeid, bosituasjon, helse, fritid, familie og sosialt nettverk.

Kvinneliv på Svalbard

Rapporten er den tredje av fire i ein kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. Denne rapporten gir eit bilete av breidde og variasjoner i kvinners kvardagsliv på Svalbard, og presenterer deira tilpassingar og erfaringer i høve til omsorgsarbeid, lønsarbeid, bustadstilhøve, fritid og sosialt nettverk.

Plan for overvaking av miljøpåverknad på Svalbard, forårsaka av friluftsliv og turisme

Rapporten er delt i to hovudbolkar. Den første bolken har ei overordna og prinsippiell tilnærming, både miljøfagleg, forvaltningsmessig og overvakingsmetodisk. Her prøver vi å setje miljøpåverknad og overvakingsarbeid inn i ein forvaltningsmessig samanheng, og diskuterer fenomen som bereevne, indikatorproblem, relevans, ressursbruk, fagkompetanse og reguleringsalternativ. Denne bolken munnar ut i eit kapittel der vi diskuterer aktuelle… Les mer »