Strategiarbeid i kommuner. Muligheter og problemer, basert på erfaringer fra Tynset kommune.

Prosjektet er en del av et kompetanseprogram finansiert av kommunenes sentralforbund. I prosjektet har vi vært opptatt av hvordan strategisk planlegging og strategisk ledelse kan innpasses i kommunale organisasjoner. Hovedvekten er lagt på kommunenes arbeid med næringsutvikling, med grunnlag i erfaringer fra Tynset har vi forsøkt å avdekke muligheter, begrensninger og betingelser for strategisk ledelse… Les mer »

Bioenergi i Norge – potensialer, markeder og virkemidler

Den foreliggende utredningen skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for Regjeringens utarbeiding av en egen bioenergistrategi. Utredningens hovedmålsetting er å kartlegge mulighetene for å etablere og videreutvikle velfungerende omsetningssystemer for bioenergi med bakgrunn i kartlegging og drøfting av ressurstilgang på biobrensler i Norge, herunder omfanget av import og eksport, kostnader ved å øke tilgangen på… Les mer »