Fra undring til beslutning – markedsdata for reiselivet i Oppland

Forstudien trekker opp rammer for et markedsforskningsprosjekt over tre år. Prosjektet skal hvert av årene systematisk formidle strategisk informasjon om status og utviklingstrekk i reiselivsmarkedet til reiselivsnæringen i Oppland samt fylkeskommunen og kommunene. Det siktes mot en ordning som kan bli permanent, og eventuelt også yte tjenester utover Oppland fylke. Det skisseres en ordning med… Les mer »

Framtidskommunen

Notatet beskriver overgangen fra utbyggingskommune til omstillingskommune, påpeker en del «trender» (eksterne og interne) som vil påvirke kommunens utvikling – og skisserer noen strategier for å realisere framtidskommunen.

Kommunalt kulturliv i Akershus. Noen trekk ved den kommunale kultursektoren i Akershus

Denne rapporten er fra et forprosjekt om den kommunale kultursektor i Akershus. Dette er en første kartlegging som skal tjene som utgangspunkt for prosjekter under programmet Kultur og regional utvikling. Kartleggingen viser forskjeller og likheter i: Strategi for kulturarbeidet, prioritering av kultursektoren, prioritering innen kultursektoren. Disse punktene belyses ved drøftelser av strategiene som kommunene har… Les mer »

Scenarier og strategier for Gjøvik

Rapporten demonstrerer bruk av scenarioteknikk i en strategisk plan for næringsutvikling. Den gjennomgår trusler og muligheter fra omgivelsene, dels i forhold til den regionale utvikling, dels i forhold til den regionale utvikling, dels i forhold til næringsutviklingen. På denne bakgrunn analyseres styrker og svakheter i Gjøviks næringsliv og det utvikles skisser til strategier.

Langsiktig strategisk næringsplanlegging – Ringebu.

Prosjektet er en del av utviklingsprogrammet for kommuneplanlegging. Ringebu er en av prøvekommunene i programmet. I rapporten drøftes hvordan strategisk planlegging kan anvendes i kommunens arbeid med næringsutvikling. Det er gitt en kort analyse av situasjonen i Ringebu i dag, og av de strategiske utfordringer Ringebu står overfor. Rapporten avsluttes med forslag til næringsplan for… Les mer »