Samhandlingsprosjektet. En evaluering av et omstillingsprosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter AS og Ringen Rehabiliteringssenter AS

Grande og Ringen ønsker med dette prosjektet å utarbeide en samarbeidsmodell med sykehus og kommuner om å tilby utskrivningsklare pasienter, behandling og trening som de har behov for for å kunne klare seg hjemme. Utvalget består av 15 informanter. Grande og Ringen opplevde at pasientene har hatt er reelt behov for opphold. De som har… Les mer »

Trygdefunksjonæren som portvakt i trygdesystemet

I denne rapporten vert søkjelyset retta mot trygdefunksjonæren si rolle i handsaming av uførepensjonsaker, og på samhandling mellom trygdekontor og trygdesøkjar. Trygdekontoret er kjent for å drive regelorientert sakshandsaming. I denne rapporten vert oppmerksemda retta spesielt mot saker der skjønnsvurdering kan kome inn. Ein går difor spesielt inn på saker der søkjarane er husmødre, deltidsarbeidande… Les mer »