Reiselivets produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og distriktsbaserte reiselivsbedrifters utviklingsmuligheter

Rapporten gir innsikt i hvilke restruktureringsprosesser den norske reiselivsnæringen gjennomgår, og hvilke følger disse endringene kan få for reiselivet i distriktene. Prosjektet baserer seg på teori og empiri om restrukturering utviklet gjennom studier av andre næringer, noe som setter restruktureringsprosessene i reiselivet i perspektiv. De næringsmessige endringene i norsk reiseliv preges i stor grad av… Les mer »

Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet

I rapporten gis en oversikt over bedrifter i Hedmark og Oppland som har vært leverandører i petroleumssektoren. Datagrunnlaget for undersøkelsen er hentet fra foreliggende studier samt opplysninger fra lokale og regionale ressurspersoner. Hovedfunnet er at relativt få bedrifter i de to fylkene har hatt en dominerende markedsandel rettet mot olje- og gassektoren. Rapporten drøfter videre… Les mer »

Når plikten kaller. Om fritak fra politiske verv.

Rapporten omhandler en undersøkelse om kommunal praksis vedrørende fritak og permisjoner fra politiske verv. Undersøkelsen omfatter 44 kommuner og 4 fylkeskommuner i kommunestyreperioden 1999-2003. I løpet av perioden har 9% faste kommunestyrerepresentanter fått fritak grunnet uforholdsmessige vanskeligheter eller belastninger ved å skjøtte vervet. Det innebærer i gjennomsnitt en utskifting av tre representanter pr. kommune.