Evaluering av Nettverk for miljølære

Ulike nasjonale læreprogrammer innen miljøundervisning har eksistert siden slutten av 1980-tallet. På slutten av 1990-tallet startet en prosess for å videreutvikle og samordne programmene. Ulike fagmiljøer deltar i arbeidet, og Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltning, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Konkret inneholder programmene fagstoff og aktivitetsforslag, og er hjelpemiddel for miljøundervisningen både… Les mer »

Kunnskapsstatus skolebygg: en kartlegging av forskning på sammenheng mellom skolebyggs utforming og elevers læringsutbytte

Dette notatet er sluttproduktet fra en kartlegging av nasjonal og interna-sjonal forskning på sammenhenger mellom skolebygg og elevers læ-ringsutbytte. Vi gjør følgende geografiske skiller: Norge, Sveri-ge/Danmark/Finland og USA. Kartleggingen inkluderer både gjennomfør-te studier, pågående studier og planlagte studier. Gjennomgangen dekker 19 studier og litteraturgjennomganger, i tillegg til bakgrunnslitteratur og aktuelle kronikker og debattinnlegg