Ulike nasjonale læreprogrammer innen miljøundervisning har eksistert siden slutten av 1980-tallet. På slutten av 1990-tallet startet en prosess for å videreutvikle og samordne programmene. Ulike fagmiljøer deltar i arbeidet, og Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltning, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Konkret inneholder programmene fagstoff og aktivitetsforslag, og er hjelpemiddel for miljøundervisningen både i grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæringen. Innhold og metodebruk ses i lys av mål i læreplanene. Evalueringen vurderer i hovedtrekk i hvilken grad tilbudet i Nettverk for miljølære er tilpasset lærerne og de ulike rammebetingelser den enkelte lærer til enhver tid jobber under. Også andre aktørers roller er evaluert. Aktiv bruk blant lærere har vist seg å være begrenset. Fokus er rettet mot utfordringer aktørene står ovenfor for å integrere tilbudet i undervisningen. Funnene er sammenfattet og presentert som styrke, svakhet, muligheter og trusler knyttet til tiltaket. Datamaterialet er innhentet ved hjelp av dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer med sentrale aktører med hovedvekt på brukere (lærere) av Nettverk for miljølære

Bestill rapport

Evaluering av Nettverk for miljølære | (rapportnr. 200201)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X