Dette notatet er sluttproduktet fra en kartlegging av nasjonal og interna-sjonal forskning på sammenhenger mellom skolebygg og elevers læ-ringsutbytte. Vi gjør følgende geografiske skiller: Norge, Sveri-ge/Danmark/Finland og USA. Kartleggingen inkluderer både gjennomfør-te studier, pågående studier og planlagte studier. Gjennomgangen dekker 19 studier og litteraturgjennomganger, i tillegg til bakgrunnslitteratur og aktuelle kronikker og debattinnlegg

Bestill rapport

Kunnskapsstatus skolebygg: en kartlegging av forskning på sammenheng mellom skolebyggs utforming og elevers læringsutbytte | (rapportnr. 200802)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X