Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag

Rapporten dokumenterer gjennomføringen av et toårig forsøk i Trøndelag, der ansvaret for regionalt næringsprogram for landbruket ble overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen fra 1.1.2018. Evalueringen inkluderer studier av andre regionale program rettet mot landbruket, fylkeskommunale planer og strategier i Trøndelag. Lignende studier ble gjennomført i Nordland og Agder, men ikke så omfattende. Forsøket har en… Les mer »

Partnerskapet for næringsutvikling er liv laga

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning har i årene 2017 og 2018 gjennomført en følgeevaluering av utviklingen av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.   Partnerskapet er en nyskaping innen regional styring og politikkutforming og ble etablert for å øke sysselsettingen og næringslivets konkurransekraft.   For å styrke partnerskapets videre arbeid er følgende fem temaer sentrale: Styrke deltakelsen og forpliktelsen… Les mer »

Regionale partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland.

Rapporten viser resultater fra evalueringen av partnerskapsinstituttet i Oppland. Metoder som er benyttet er intervjuer, spørreundersøkelse, teori- og dokumentstudier. Spørreundersøkelsen har gått bredt ut, mens det er gjennomført case-studier i Hadelandsregionen, Gjøvikregionen og Midt- Gudbrandsdal. Evalueringens hovedkonklusjon er at partnerskapsinstituttet og de regionale partnerskapene er en god arbeidsform i det regionale utviklingsarbeidet generelt sett. Regionrådene… Les mer »

Fra Ny GIV til varig givende -om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet

Ny Giv har vært en nasjonal satsning igangsatt av Kunnskapsdepartementet for å sikre at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) utredet organisering av og erfaringer med samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV. Datainnsamlingen har omfattet intervjuer med prosjektledere i samtlige… Les mer »

Karriere Sogn og Fjordane – En evaluering av partnerskap for karriereveiledning

Denne rapporten er gjennomført på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og er en evaluering av «Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane» Formålet med rapporten er å danne et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjon om fremtidig organisering av karriereveiledningstjenesten. Vi har gjennomført en evaluering som belyser hvordan ulike aktører har opplevd at partnerskapet har fungert, samt deres… Les mer »

Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning

Rapporten bringer resultater fra en studie gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Vox. Alle fylkeskommuner har mottatt statlige midler for å etablere og utvikle fylkesvise Partnerskap for karriereveiledning. Del 1 av denne studien er en kartlegging av partnerskapene (ØF-notat nr. 12/2010). I Del 2 (denne rapporten) er det foretatt intervjuer og spørreundersøkelse for å få… Les mer »