Rapporten dokumenterer gjennomføringen av et toårig forsøk i Trøndelag, der ansvaret for regionalt næringsprogram for landbruket ble overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen fra 1.1.2018. Evalueringen inkluderer studier av andre regionale program rettet mot landbruket, fylkeskommunale planer og strategier i Trøndelag. Lignende studier ble gjennomført i Nordland og Agder, men ikke så omfattende. Forsøket har en kort tidshorisont noe som medfører begrensninger m.h.t å måle effekter. Likevel kan det gis noen anbefalinger som kan bidra til å nå målene med overføringen av ansvaret for næringsprogrammet når det som ledd i regionreformen skal overføres til alle fylkeskommunene fra 1.1.2020. Det er behov for klare retningslinjer fra LMD om hva overføringen av ansvaret innebærer. De brede regionale fora for landbruket er viktige og må fortsette. Det regionale partnerskapet bør fortsatt være sentralt for det regionale arbeidet med landbruk, tilknytta næringsutvikling og samfunnsutvikling og det bør forutsettes at dette skal fortsette når RNP er overført til fylkeskommunen. Informantene etterlyser et større regionalt handlingsrom i arbeidet med landbruk. Sammen med mer regionale utviklingsmidler kan det bidra til at landbruk og tiknyttet næringsutvikling i bred forstand blir så interessant at det kommer høyere på den politiske dagsorden i fylkene. Dette kan forsterkes ytterligere om en samtidig samler flere tilgrensende regionale programmer og planer til et felles dokument, som en regional landbruksstrategi. Det bør likevel være rom for regionale variasjoner for hvordan dette kan løses. Regional planstrategi kan gi retning for ulike typer planer og strategier for å nå regionale mål for samfunnsutviklingen.

Bestill rapport

Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag | (rapportnr. 201916)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X