Rapporten bringer resultater fra en studie gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Vox. Alle fylkeskommuner har mottatt statlige midler for å etablere og utvikle fylkesvise Partnerskap for karriereveiledning. Del 1 av denne studien er en kartlegging av partnerskapene (ØF-notat nr. 12/2010). I Del 2 (denne rapporten) er det foretatt intervjuer og spørreundersøkelse for å få mer kunnskap om erfaringer og vurderinger fra partnerskapsarbeidet. Studien viser at det er et stort mangfold av organisatoriske løsninger som på ulike måter bidrar til samarbeid og samordning i feltet. Det er også grunn til å tro at partnerskapsarbeidet bidrar til bedre tjenesteyting. Dette varierer for ulike parter etter grad av deltakelse.

Bestill rapport

Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning | (rapportnr. 201108)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 230,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X