Miljøvern og OL: Aktører og prosesser i kommuneplanlegging og OL-utbygging i Lillehammer

Rapporten beskriver og analyserer hvordan miljøverninteressene har gjort seg gjeldende i planprosessen omkring OL i Lillehammer. OL-prosjektet følges fra begynnelsen av 1982 og framover til 1990, videre legges det stor vekt på prosessen omkring arealdelen av kommuneplanen i Lillehammer som ble utarbeidet i 1989. Datagrunnlaget er offentlige dokumenter og informantintervjuer.

OL-94 og forskningen

Den femte og siste OL-workshop ble avholdt i Lillehammer (Nansenskolen) den 17. og 18. november 1994. Igjen besto forsamlingen av forskere som utifra svært forskjellige innfallsvinkler er opptatt av ulike aspekter ved det som foregikk på Lillehammer i februar 1994. Alle innleggene, bortsett fra ett, som ble presentert på workshopen er inkludert i denne rapporten…. Les mer »

Ungdom og fritid i Lillehammer

Rapporten omtaler fritidsbruk og fritidsvaner blant ungdom i Lillehammerregionen. Bakgrunnen for rapporten er materialet fra to ungdomsundersøkelser utført i 1991og gjentatt i 1996. Fokus for undersøkelsen er ungdommenes fritidsaktiviteter; hva de gjør, hvem de gjør ting sammen med og hvor de oppholder seg. Et bysenters betydning for ungdom i omkringliggende rurale strøk, er også et… Les mer »