Samarbeid i landbruket – Økonomiske og sosiale effektar av tiltaket

I notatet blir det drøfta korleis utviklingsprosjektet «Samarbeid i landbruket» har nådd målsetjingane om betre økonomi og sosiale forhold i landbruket gjennom ulike samarbeidsløysinger mellom næringsutøvarane. Notatet er ein kortversjon av ØF-rapport nr. 05/1997, som er ein fyldig rapport om evalueringa av prosjektet. Evalueringa konbinerer kvantitativ spørjeundersøking med strukturerte intervju og dokumentanalyser, som blir drøfta… Les mer »

Evaluering av prosjektet Samarbeidstiltak i landbruket. Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet.

Rapporten drøfter i hvilken grad utviklingsprosjektet «Samarbeid i landbruket» har oppnådd målsettingene om bedre økonomi og sosiale forhold i landbruket gjennom økt bruk av forskjellige samarbeidsløsninger mellom næringsutøverne. Rapporten inneholder en fyldig empirisk gjennomgang av et representativt utvalg samarbeidstiltak, en drøfting av empirien i forhold både til ytre rammebetingelser og indre samhandlingsbetingelser samt faktorer som… Les mer »