I notatet blir det drøfta korleis utviklingsprosjektet «Samarbeid i landbruket» har nådd målsetjingane om betre økonomi og sosiale forhold i landbruket gjennom ulike samarbeidsløysinger mellom næringsutøvarane. Notatet er ein kortversjon av ØF-rapport nr. 05/1997, som er ein fyldig rapport om evalueringa av prosjektet. Evalueringa konbinerer kvantitativ spørjeundersøking med strukturerte intervju og dokumentanalyser, som blir drøfta i høve til teoriar om samarbeid. Notatet blir oppsummert med kva for læring prosjektet har gjeve om kritiske faktorar og med forhold som kan forbetrast på ein del sentrale område for framtidig samarbeid i landbruket.

Bestill rapport

Samarbeid i landbruket – Økonomiske og sosiale effektar av tiltaket | (rapportnr. 199718)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X