Rapporten drøfter i hvilken grad utviklingsprosjektet «Samarbeid i landbruket» har oppnådd målsettingene om bedre økonomi og sosiale forhold i landbruket gjennom økt bruk av forskjellige samarbeidsløsninger mellom næringsutøverne. Rapporten inneholder en fyldig empirisk gjennomgang av et representativt utvalg samarbeidstiltak, en drøfting av empirien i forhold både til ytre rammebetingelser og indre samhandlingsbetingelser samt faktorer som er sentrale for motivasjon og muligheter for samhandling. Til slutt i rapporten kommer et sett med anbefalinger om mulige forbedringspunkt for framtidig samarbeid i landbruket.

Bestill rapport

Evaluering av prosjektet Samarbeidstiltak i landbruket. Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet. | (rapportnr. 199705)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X