Natur, samfunn og regional utvikling

I prosjektet drøftes utformingen av en regional-økologisk analyseteknikk som skal gi muligheter for en intra-og inter-regional analyse av globale og lokale miljøutfordringer som en ramme for utvikling. Det er lagt vekt på rurale problemstillinger. Prosjektet drøfter hvorledes naturbegrepet er benyttet i forskning om bygdeutvikling.

Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal… En metode for regionale analyser av forvaltningens arbeide med økologiske problemstillinger (RØF).

I prosjektet beskrives en metode for å analysere forvaltningens arbeid med økologiske problemstillinger innen en region. Prosjektet fokuserer på forholdet mellom forvaltningsinteresser, og om det er «hull» eller «kollisjoner» i deres samlede opptreden i en region. Videre analyseres forvaltningens «treffsikkerhet» som et spørsmål om forvaltningen arbeider med saker som er sentrale økologiske problemer i regionen…. Les mer »