Contracts as a Tool for Improving Efficiency in the Norwegian Roundwood Markets

The principal objective of this work was to develop market competence and more efficient trade mechanisms in the Norwegian roundwood markets. The standard delivery contract covers about 90% of the traded roundwood volume in Norway. Information about the functioning of this contract was gathered by interviewing market agents, studying their homepages and arranging a workshop…. Les mer »

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer

Hovedmålet med prosjektet har vært å oppnå økt kompetanse og mer effektive kontrakter i det norske tømmermarkedet. Et delmål for prosjektet har vært å kartlegge og beskrive markedet med vekt på kontrakter og incentivsystemer. I dette notatet beskriver vi først både både tilbudssiden (ressurser, skogeierorganisering, tømmertilbud) og etterspørselssiden (skogindustrien, markedsaktører, tømmeretter-spørsel) før vi ser på… Les mer »

Kontrakter for en bedret tømmeromsetning

Formålet med dette notatet er å utarbeide forslag til endringer i det systemet av kontrakter som brukes på det norske tømmermarkedet. Vi begrunner først behovet for endringer ut fra empiriske observasjoner av hvordan partene i tømmermarkedet strever med å tilpasse seg konjunkturene, og ved å argumentere for at en bedret tilpasning vil øke den totale… Les mer »