Salgshusflid i Norge. En kartlegging basert på opplysninger fra distriktskonsulentene for husflid.

Rapporten bringer tall fra en landsomfattende undersøkelse av salgshusflidens utbredelse og omfang høsten 1988. Tallene er fordelt på landsdeler, på type produksjon og etter om produsenten er fritids- deltids- eller heltidsprodusent. Det er også foretatt registreringer av sysselsetting innenfor husflidsinspirert industri. Distriktskonsulentene for husflidssaker har vært Østlandsforsknings informanter i forbindelse med registreringsarbeidet.

Norway Crafts produsentregister – et prosjekt

Rapporten gir en oversikt over registreringer som er gjort av produsenter innen husflidsinspirert håndverk og småindustri. Det gis en vurdering av hvilke registre som synes å ta opp i seg opplysninger relevante for Norway Crafts, og endelig skisseres ulike løsninger for et framtidig Norway Crafts register

Frå tradisjonsmedvit til næringsvett

Målet med denne evalueringa har først og fremst vore å vudere i kva grad «Veiledningssentralen» har oppfyllt målsettinga om å gjere husflidsplassar innanfor husflids-, og handverks- og småindustriverksemd i Buskerud fylke. Eg har lagt vekt på å sjå effekten av sentralen i samanheng med brukarane sine holdningar til sentralen og si eiga næring. I denne… Les mer »