Mål og resultater i fylkesplanleggingen

I notatet presenteres mål- og resultatstyring slik det er framstilt i vegledere for stat og kommuner. Deretter diskuteres spesielle problemer knyttet til målstyring og resultatvurdering i offentlig sektor. Til slutt drøftes mulighetene for å ta i bruk mål- og resultatstyring i fylkesplanleggingen.

Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold

Rapporten omfatter en evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold, med vekt på den siste planprosessen i perioden 2002-2005. Den omfatter både fylkesplanens strategiske del (”Grenseløse Østfold Fylkesplan 2004-2007”) og handlingsprogrammet (”Regionalt Utvik-lingsprogram 2005-08”). Evalueringen har fokusert på tre områder: politikernes og regionenes/kommunenes deltakelse i planprosessen, sammenhengen mellom plandokumentene og betydning av fylkesplan-leggingen generelt. Rapporten gir avslutningsvis… Les mer »