Freshwater Crayfish in Estonia. I: Action plan for crayfish management. II: Crayfish status report

The aim of the project «Crayfish management in Estonia» has been to improve the basis for a sound management of the crayfish resource. The management plan consists of three parts, an action plan and a status report (which make up the present report) and a data base containing all available information on Estonian crayfish populations…. Les mer »

Krepsen i Eikeren-vassdraget: Bestandsundersøkelse og forslag til forvaltningstiltak

Rapporten beskriver historisk og nåværende status for krepsen i Eikeren-vassdraget. Data er samlet inn ved intervju-undersøkelser og prøvefiske. Det finnes kreps i store deler av vassdraget som kan gi grunnlag for et godt fiske. I andre deler gir dårlig vannkvalitet, nedslamming og gjengroing dårlige levevilkår for krepsen. Rapporten gir anbefalinger om hvordan krepsen best kan… Les mer »

Vern og bruk i Forollhogna – utvikling og utfordringer

Notatet belyser noen av hovedtrekkene i utviklinga av natur og samfunn i Forollhognaområdet knytta til befolkning, landbruk, reiseliv, fritidsboliger, biologisk mangfold og kulturminner og gir innspill til diskusjon av videre forvaltning av verneområdene i Forollhogna. Pradip is testing