Helsekontrol for eldre. Rapport fra et forsøk i LUnner kommune

Notatet redegjør for et forsøk med helsekontroll blant eldre i Lunner kommune, kontrollen ble gjennomført ved at alle innbyggerne over 70 år i en av kretsene i kommunen ble oppsøkt av sykepleier. Notatet redegjør for hvilke funn som ble gjort, og drøfter hvilken verdi slike undersøkelser kan ha i det forebyggende helsearbeidet for eldre.

Slik vi ser det……. helse og sosiale forhold i Dovre slik husstandene selv ser det.

Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til husstander i Dovre, og omfatter spørsmål om husstanden: bolig, omsorgsoppgaver, økonomi og trivsel. I tillegg tar undersøkelsen opp husstandenes syn på helsepronblemer, helsegoder og helsefremmende tiltak. Undersøkelsen inngår som del av grunnlagsmaterialet for et prosjekt i forebyggende helsearbeid.

Nytter det i Vestfold? Evaluering av tiltak for barn og unge i 6 kommuner

Rapporten omhandler en samlet evaluering av seks kommuners ulike prosjekt relatert til barn og unge med det til felles at de har mottatt mo-derniseringsmidler fra fylkesmannen i Vestfold. De involverte kommunene er Svelvik, Larvik, Nøtterøy, Horten, Re og Hof.

Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors

Barnas stasjon er et forebyggende tiltak for småbarnsfamilier med psykiske og/eller rusrelaterte problemer i regi av Blå Kors. Å lykkes med å etablere stasjoner slik at de blir varige tiltak, er høyt prioritert for Blå Kors. Pr i dag er det tre Barnas stasjoner; Fredrikstad, Trondheim og Hamar hvor Østlandsforskning (ØF) har gjennomført sitt feltarbeid…. Les mer »