Notatet redegjør for et forsøk med helsekontroll blant eldre i Lunner kommune, kontrollen ble gjennomført ved at alle innbyggerne over 70 år i en av kretsene i kommunen ble oppsøkt av sykepleier. Notatet redegjør for hvilke funn som ble gjort, og drøfter hvilken verdi slike undersøkelser kan ha i det forebyggende helsearbeidet for eldre.

Bestill rapport

Helsekontrol for eldre. Rapport fra et forsøk i LUnner kommune | (rapportnr. 198817.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X