Notatet redegjør for et forsøk med helsekontroll blant eldre i Lunner kommune, kontrollen ble gjennomført ved at alle innbyggerne over 70 år i en av kretsene i kommunen ble oppsøkt av sykepleier. Notatet redegjør for hvilke funn som ble gjort, og drøfter hvilken verdi slike undersøkelser kan ha i det forebyggende helsearbeidet for eldre.

Bestill rapport

Helsekontrol for eldre. Rapport fra et forsøk i LUnner kommune | (rapportnr. 198817.04)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X