Befolkningens jakt- og fisketilbud – erfaringer fra et forprosjekt

Rapporten beskriver et prøveprosjekt for kartlegging av befolkningens jakt- og fisketilbud. Målet med prosjektet er å undersøke muligheter og begrensninger for en nasjonal kartlegging. Erfaringene fra prøveprosjektet er at en kartlegging er praktisk gjennomførbar, og vil gi nyttig kunnskap både for sentrale og lokale miljømyndigheter. Prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Nærings- og reiselivsutvikling med utgangspunkt i Randsfjorden

Innledningsvis drøftes et viktig utgangspunkt for hele prosjektarbeidet, nemlig fisket i Randsfjorden, herunder ulike fiskeslag, fiskere og markeder. Det gis også en beskrivelse av markedet for fritidsfiske, både mht. segmenter og nasjonaliteter. Dette gir et viktig grunnlag for drøftingen av mulige satsingsområder og behov for tilrettelegging. Reiselivs- og overnattingsnæringen ved og rundt Randsfjorden beskrives, og… Les mer »