Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer

Denne rapporten gir en drøfting av biobrensel i det norske energisystemet, en oversikt over relevante kostnadselementer for biobrensel basert på skogsråstoff, samt en vurdering av potensial og barrierer for biobrensel i Norge. Ved er i dag det dominerende biobrensel i bruk i norske husholdninger. Med økt fokus på alternative energikilder, høyere pris på elektrisitet og… Les mer »

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Dette notatet analyserer effekter av et fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet. Notatet peker på at et slikt bortfall kan ha store konsekvenser for myndighetenes mål om 4 TWh nye fornybare energikilder innen 2010. Den kortsiktige effekten er at dette hemmer overgangen fra elektrisitet og olje til fornybar energi i eksisterende infrastruktur. På lang sikt… Les mer »