Fagutvalgets egenevaluering 27.11.1996. Forskningsprogrammet

Som ledd i avslutningen av delprogrammet EFFEN SYSTEMDRIFT, har fagutvalget evaluert sin virksomhet. Dette ble gjennomført 27.11.96 som en intern prosess. I dette notatet oppsummeres resultatet av prosessen.

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

På oppdrag fra styringsgruppen for prosjektet Arena Bioenergi Innlandet v/Energigården er det gjennomført en resultatevaluering av prosjektet. Arena Bioenergi Innlandet (ABI) har vært et treårig prosjekt, som ble avrundet med et avslutningsseminar den 31. mars 2011. ABI er et pro-sjekt innenfor Arenaprogrammet, som en felles satsing mellom Innova-sjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Målet med programmet… Les mer »