Norsk friluftsliv – på randen av modernisering?

I rapporten blir mulige framtidige endringer i nordmenns friluftslivutøvelse vurdert. Friluftslivet synes å være preget både av stabilitet og endringer. De stabile trekkene er knyttet til den store oppslutningen frilusftliv har i befolkningen, både i form av mange utøvere og uttrykt interesse. På den andre siden har en sett betydelige endringer innen friluftslivet de siste… Les mer »

Skolens plass i kommunene – en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og forvaltning

Undersøkelsen bygger på intervjuer med skolesjefer, rådmenn og politikere i perioden november 1995 til januar 1996, hvor de blant annet har blitt spurt om hvilke endringer de har sett på skoleområdet i forhold til endrede statlige rammebetingelser og hvordan dette har slått ut i den kommunale skolepolitikk – og forvaltning. Undersøkelsen prøver å gi et… Les mer »