Underveisevaluering av forprosjektet

Hovedinntrykket av forprosjektet er meget bra, men det hefter fortsatt en del usikkerhet med en del prosjekter og tiltak. På den ene siden tar prosjektene opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets vedtak, samtidig som noen av prosjektene klart har interesse utover Oppland fylke, tiltakene er mangefasetterte og spennende, de fleste er… Les mer »

Kvalitet i eldreomsorgen i Lillehammer

Undersøkelsen bygger på 4 datasett fra Lillehammer kommune, hvor brukere, hjelpere og sektorpolitikere er blitt spurt om hva de legger i god kvalitet på den hjemmebaserte omsorgen. Brukerundersøkelsen bygger på representative utvalg fra 2 av 4 distrikter. Det er også innsamlet levekårsdata for brukerne.