Underveisevaluering av forprosjektet

Hovedinntrykket av forprosjektet er meget bra, men det hefter fortsatt en del usikkerhet med en del prosjekter og tiltak. På den ene siden tar prosjektene opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets vedtak, samtidig som noen av prosjektene klart har interesse utover Oppland fylke, tiltakene er mangefasetterte og spennende, de fleste er… Les mer »

Mellom stat og kommune. En studie av hvordan barns interesse ivaretas i kommunal planlegging.

Rapporten tar utgangspunkt i nasjonale målsettinger om å forbedre tjenestetilbudet overfor barn og unge og stiller spørsmålet: Hvordan utformes en kommunal oppvekstpolitikk? 80-tallet har vært preget av en søking etter nye forvaltningspolitiske virkemidler – nye måter å organisere forholdet mellom stat, kommune og private aktører. Privatisering, brukermedvirkning og desentralisering er viktige stikkord for debatten. Denne… Les mer »

Gla’oppvekst for barn og unge i kommunene. En evaluering av tiltak i seks oppvekstkommuner

Norsk nettverk av oppvekstkommuner har bestått av seks kommuner som i perioden 2001-2004, har igangsatt ulike tiltak på oppvekstområdet. Denne evalueringa viser at resultatoppnåelsen har vært særlig god mht. det andre delmålet om ”å styrke ressursene i det sosiale nettverket som omgir barnet”, hvor flere av de som jobber med barn og unge i kommunene… Les mer »

Evaluering av fem ulike tiltak i Norsk nettverk av oppvekstkommuner (NNO)

Dette underveisnotatet er en oppsummering av den første fasen i evalueringen av Norsk nettverk av oppvekstkommuner som har bestått av en undersøkelse av fem ulike tiltak for barn og unge. Notatet gir en beskrivelse av tiltakene og deres status i 2002, samt av evaluators vurderinger og anbefalinger. Tiltakene var kommet ulikt ut. Noen var kommet… Les mer »

Nytter det i Vestfold? Evaluering av tiltak for barn og unge i 6 kommuner

Rapporten omhandler en samlet evaluering av seks kommuners ulike prosjekt relatert til barn og unge med det til felles at de har mottatt mo-derniseringsmidler fra fylkesmannen i Vestfold. De involverte kommunene er Svelvik, Larvik, Nøtterøy, Horten, Re og Hof.

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

I denne kartleggingsundersøkelsen har Østlandsforskning sett på fysisk aktivitet og kosthold blant 4. og 10. klassinger i Nord-Gudbrandsdal. I tillegg har også bruk av tobakk blitt kartlagt blant 10. klassingene. Kartleggingen forteller noe om forskjeller knyttet til alder, kjønn og geografisk spredning.