Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrome laksefisk

Denne rapporten beskriver lokale og regionale beskatningsreguleringer på anadrome laksefisk i 1995 og 1996. Det er gitt en enkel vurdering av erfaringene med de ulike reguleringene og hvordan de er utformet i ulike fylker og for bestander i ulike tilstandskategorier. Spesielt er det gitt en beskrivelse av de 7 prøveprosjektene med alternative beskatningsreguleringer bl.a. basert… Les mer »

Fritidsfiske etter anadrome laksefisk i saltvann – et forprosjekt

Rapporten summerer opp resultater om deltagelse, innsats og fangst i fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann i Norge fra ulike typer av brukerundersøkelser. I tillegg er det gjennomført en pilotundersøkelse blant medlemmer i en båtforening i Trondheimsfjorden. Ut fra de eksisterende undersøkelsene er det vanskelig å si noe om fangst av laksefisk fra… Les mer »

Beskatningsreguleringer i sjøen og i vassdrag for anadrome laksefisk i 1997

Denne rapporten beskriver lokale og regionale beskatningsreguleringer på anadrome laksefisk i 1997. Det er gitt en enkel beskrivelse av endringer i forhold til 1996, hvordan de er utformet i ulike fylker og for bestander i ulike tilstandskategorier. Rapporten inngår som en delrapport i evalueringen av prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene». Arbeidet… Les mer »