Det er ikke så lett å bli kjent med folk i Innlandet, men barnas behov og oppvekstsvilkår, og tilgang til natur, er viktig for innflyttere til Oppland. «Prøver å ikke danne meg voldsomme fordommer. Folk i Innlandet har ofte veletablerte nettverk. Krevende for folk utenfattraktiv tettstedra å komme inn. De som har bodd her lenge holder som regel sammen», sier en av respondentene i rapporten Attraktive byer og tettsteder i Oppland. Rapporten har Østlandsforskning skrevet sammen med Analyse og Strategi.

Bakgrunnen for undersøkelsen er den regionale planen for attraktive byer og tettsteder, vedtatt av oppdragsgiver Oppland fylkeskommune. Planen skal blant annet bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt Opplands attraktivitet for både dagens befolkning og potensielle innflyttere.

Rapporten om attraktiviteten til fylket er todelt. Den første delen omfatter en handelsanalyse som forteller om dagens varehandel og fremtidige behov. I tillegg er det sett på betingelser for hvordan kjøpesentre og andre eksterne handelstilbud kan bidra til å styrke byer og tettsteder. Her framgår det blant annet at innbyggere i Oppland reiser nesten 3000 km i året for å handle.

I den andre delen av rapporten er det gjort en analyse av næringsutvikling, bosetting og attraktivitet. Analysen illustrerer blant annet utvikling i sysselsetting, bosetting, pendling og bedriftsetableringer over de siste ti årene. Videre drøftes hvilke faktorer som har påvirket utviklingen og hva innbyggere, besøkende og bedrifter anser som attraktivitet. Arbeidsplasser, tjenestetilbudet, kultur og opplevelser er viktige her.