Etablererstøtteordningen i Innlandet bør være oversiktlig, framstå som tilgjengelig, og være like tilgjengelig uavhengig av hvor i fylket man bor. Dette skriver Østlandsforskning i en fersk evaluering av satsingen på bedriftsetablerere i Hedmark og Oppland. Evalueringen utgjør et kunnskapsgrunnlag for den fremtidige organiseringen av etableringssatsingen til det nye fylket Innlandet.

Forskerne mener at støtteordningen for nye bedrifter må være kommunisert på forståelige måter, med relevant informasjon samlet på ett sted digitalt. -Det har blitt tydelig i prosessen at målgruppene for etablererstøtte i Innlandet er mangfoldige, og at tilbudet må tilpasses både unge og eldre, innvandrere og innfødte, levebrødsbedrifter og vekstbedrifter, skriver de i sluttrapporten.

Les hele rapporten om etableringstøtte i Innlandet her

Anbefalinger

Forskerne anbefaler følgende prinsipp for Innlandets entreprenørskapsstøtte, den skal:

1) Omfatte en helhet av eksisterende og nye supplerende tilbud om:

• Kurs og kompetanseprogram
• Rådgivning og mentoring
• Finansiering og tilgang til investorer
• Nettverk og co-workingsteder

2) Bygge på modeller utprøvd og evaluert i andre fylker

3) Utvikle en felles merkevare
4) Gi et likt tilbud og lik tilgang over hele fylket
5) Ta i bruk et felles digitalt verktøy for dialog og forretningsutvikling
6) Utdanne og sertifisere veiledere med basis i en felles faglig plattform fundert på oppdatert kunnskap om entreprenørskap og innovasjon
7) Være tilpasset og tilgjengelig for både levebrødsbedrifter, mikroprenører og vekstbedrifter
8) Bygge på regionale partnerskap, med robuste veiledermiljø på regionnivå

 

I påvente av den endelige utformingen av det nasjonale virkemiddelapparatet kan arbeidet med å sikre god regional tilstedeværelse for førstelinjen starte med alle punktene ovenfor.

Bakgrunn

Fylkeskommunene Hedmark og Oppland har per 1.januar blitt til Innlandet. Som tilrettelegger for næringsutvikling har de to fylkeskommunene hatt ulike tilnærminger til både virkemidler og organisering av arbeidet i forhold til bedriftsetablerere. Hedmark og Oppland har derfor i fellesskap ønsket en evaluering av de ulike ordningene for å kunne lage et kunnskapsgrunnlag for fremtidig organisering i den nye fylkeskommunen.

Metode

Et viktig mål for evalueringsprosessen har vært å mobilisere fylkeskommunens egne ansatte og veiledere i næringsapparatet til en felles idédugnad om å videreutvikle Innlandets tilbud til etablerere. Gjennom workshops, intervjuer og en spørreundersøkelse rettet mot veilederne har vi innhentet innspill og forslag til videreutvikling av tilbudet. Veilederne har bidratt aktivt med å dele erfaringer og innspill, og har kommet med flere forslag til tiltak som vil styrke etablererordningen.

Evalueringen viser blant annet at veilederne i begge fylkene er veldig tilfreds med tilrettelegging av både nettverkssamlinger for veilederne, og tilbudet om etablererkurs rettet mot grundere og andre som vurdere å starte virksomhet. En utfordring er at mange veiledere har små stillingsprosenter, noe som medfører at det både er kapasitetsproblemer og manglende spisskompetanse.