Krigsskolen har brukt Østlandsforskning som evaluatorer av en ny læringsmetode som anvendes i strategifaget ved skolen. Instruktørene har utviklet sin undervisningspraksis til å bli mer prosessorientert og gruppeundervisningen mer studentdrevet, og kadettene tar i større grad i bruk strategier for dybdelæring.

Evalueringen baserer seg på observasjoner av smågruppeundervisning ved Krigsskolen, samt gruppeintervjuer av instruktører og kadetter. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere resultater av læringsmetoden «60 Seconds» som Krigsskolen har innført og som de ønsker å utvikle videre.

Observasjoner og intervjuer er gjort i to faser, første del ble gjennomført våren 2011 og andre del ble gjennomført våren 2012. Resultater fra evalueringen viser at kadettene opplever «60 Seconds» som svært læringsfremmende, og at det er en metode som stimulerer til dybdelæring. Gjennom observasjoner ble det også dokumentert hvilke grep instruktørene kunne gjøre for å utvikle egen praksis slik at målet om studentaktivitet ble fremmet. Resultatene er dokumentert i to ØF-rapporter, hvorav den siste akkurat er publisert. Rapportene kan lastes ned ved å følge lenkene under:

Rapporten fra evalueringens første del finner du her.

Rapporten fra evalueringenes andre del finner du her.