Rapporten beskriver utviklingen av krepsebestanden og krepsefisket i Steinsfjorden i perioden 1979-1996. Analysene bygger på et årlig, standard overvåkningsprogram med prøvefiske før og etter fangstsesongen, registrering av fangstinnsats og fangstjournaler fra fiskerne. Fangbar bestand og avkastningen er redusert med mer enn 50% i perioden, vesentlig på grunn av vasspestinvasjonen og høy beskatning. Forskriftene for krepsefisker har vært endret flere ganger for å redusere beskatningen. Fangstinnsatsen er redusert med nærmere 50%. Fortsatt beskattes kreps under minstemålet. Dagens forskrift med 9,5 cm minstemål, fangstsesong fra 6. august kl 18.00 til 16. august og maks 300 teiner pr fisker synes å gi en tilstrekkelig beskyttelse av bestanden. Det er imidlertid behov for bedret kontroll av minstemålbestemmelsen.

Bestill rapport

Utviklingen av krepsebestanden i Steinsfjorden 1979-1996 | (rapportnr. 199711)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X