Denne forprosjektrapporten gir en kartlegging og drøfting av omfanget av ulike statlige overføringer til norske kommuner/regioner med utgangspunkt i budsjettåret 1998, av hva som bestemmer overføringenes størrelse, og av hvorledes disse overføringene påvirker de lokale økonomiene. Bl.a. Beregnes de statlige overføringenes direkte bidrag til innbyggernes og kommunenes disponible inntekter regionalt. Forprosjektet skal gi grunnlag for å vurdere hvorvidt og hvordan det bør arbeides videre med utvikling av metodeverktøy og mer omfattende analyser på dette området, for eksempel som element i KRDs Effektutredning.

Bestill rapport

Statlige overføringer og lokale økonomier. Et forprosjekt til KRDs | (rapportnr. 200011)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X