Denne rapporten gir kvantitative analyser av hvordan viktige deler av statsbudsjettets fordeler seg etter mottakerkategori, politikerområde og kommune/region. Videre analyseres den rolle disse statlige pengestrømmene spiller for den lokale inntektsskapingen, herunder for innbyggernes disponible inntekt og kjøpekraft og for kommunens inntekter. Avslutningsvis kartlegges regionale hovedtrekk i nærings-struktur og næringsutvikling og hvordan dette kan ses i lys av statlige virksomheter og overføringer.

Bestill rapport

Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling | (rapportnr. 200215)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: -170,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X