Statlige overføringer og lokale økonomier. Et forprosjekt til KRDs

Denne forprosjektrapporten gir en kartlegging og drøfting av omfanget av ulike statlige overføringer til norske kommuner/regioner med utgangspunkt i budsjettåret 1998, av hva som bestemmer overføringenes størrelse, og av hvorledes disse overføringene påvirker de lokale økonomiene. Bl.a. Beregnes de statlige overføringenes direkte bidrag til innbyggernes og kommunenes disponible inntekter regionalt. Forprosjektet skal gi grunnlag for… Les mer »

Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling

Denne rapporten gir kvantitative analyser av hvordan viktige deler av statsbudsjettets fordeler seg etter mottakerkategori, politikerområde og kommune/region. Videre analyseres den rolle disse statlige pengestrømmene spiller for den lokale inntektsskapingen, herunder for innbyggernes disponible inntekt og kjøpekraft og for kommunens inntekter. Avslutningsvis kartlegges regionale hovedtrekk i nærings-struktur og næringsutvikling og hvordan dette kan ses i… Les mer »

Operaen Aurora på Fredriksten festning: Samfunnsmessige effekter

På Østfold fylkes Tusenårssted, Fredriksten festning i Halden, ble det i juni 2005 uroppført en norsk opera, Aurora, med handling fra den store nordiske krigen 1700-1721. Karl XII var en av de sentrale aktørene i denne krigen, og han falt 1718 under beleiringen av Fredriksten festning. Handlingen i ope­raen er altså nært knyttet til arenaen… Les mer »

Peer Gynt-stemnet 2007

Det er gjennomført en publikumsundersøkelse i tilknytning til Peer Gynt-stemnet i 2007. Formålet var å estimere de økonomiske effektene i Midt-Gudbrandsdalen som kan tilbakeføres til stemnet. Dessuten er publikums profil samt publikums vurderinger av de tre største delarrangementene kartlagt. Det ble i alt registret ca 25 000 billetter til arrangementer under stemnet. Dette representerer 8000-10000… Les mer »

Utbygging av Brunstad Conference Center, regionaløkonomiske virkninger

I forbindelse med at Brunstad Conference Center ønsker å bygge ut sin virksomhet på Brunstad i Stokke kommune i et omfang som utløser konsekvensutredning, har Østlandsforskning utarbeidet en rapport om mulige regionaløkonomiske virkninger av utbyggingen. Det er også kort berørt virkninger for Sandefjord Lufthavn Torp og andre samfunnsmessige forhold som kan bli berørt av en… Les mer »

Statlige utgifters geografi i 2005

Tilnærmet alle former for statlig politikk, både finanspolitiske, pengepolitiske, handelspolitiske og ulike reguleringer, har en regional dimensjon og påvirker dermed regional utvikling. I denne rapporten analyseres finanspolitikkens regionale betydning. Analysen baseres på en fullstendig kommunefordeling av tilnærmet hele det norske statsbudsjettets løpende utgifter med unntak av innkjøp av varer og tjenester, renteutgifter og overføringer til… Les mer »