Prosjekt RAMSKOG har hatt et verdikjedeperspektiv der det har vært tatt utgangspunkt i skogbruk, trelast-/treforedlingsindustri og bioenergisektoren. Målet har vært å bidra med kunnskap som gjør at vedtatte ambisjonsnivå knyttet til skog- og trebaserte næringer oppnås gjennom en mest mulig effektiv innretning av rammebetingelser. En hovedinnfallsvinkel har vært å sammenholde utvikling og rammevilkår i Norge med tilsvarende for Sverige og Finland. Notatet tar for seg rammevilkår, utfordringer og myndighetenes ambisjoner for treforedlingsindustrien, sett i et nordisk komparativt perspektiv.

Bestill rapport

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge – Delprosjekt: Treforedlingsindustri | (rapportnr. 200814)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X