Prosjekt RAMSKOG har hatt et verdikjedeperspektiv der det har vært tatt utgangspunkt i skogbruk, trelast-/treforedlingsindustri og bioenergisektoren. Målet har vært å bidra med kunnskap som gjør at vedtatte ambisjonsnivå knyttet til skog- og trebaserte næringer oppnås gjennom en mest mulig effektiv innretning av rammebetingelser. En hovedinnfallsvinkel har vært å sammenholde utvikling og rammevilkår i Norge med tilsvarende for Sverige og Finland. Denne rapporten sammenfatter analysene knyttet til de enkelte deler av verdikjeden for skogbruk og skogindustri. Rapporten oppsummerer også forslag til tiltak for å forbedre og effektivisere rammevilkårene rettet mot sektoren.

Bestill rapport

Prosjekt RAMSKOG – rammebetingelser for skogbruk og skogindustri – | (rapportnr. 200902)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X