Prosjekt RAMSKOG har hatt et verdikjedeperspektiv der det har vært tatt utgangspunkt i skogbruk, trelast-/treforedlingsindustri og bioenergisektoren. Målet har vært å bidra med kunnskap som gjør at vedtatte ambisjonsnivå knyttet til skog- og trebaserte næringer oppnås gjennom en mest mulig effektiv innretning av rammebetingelser. En hovedinnfallsvinkel har vært å sammenholde utvikling og rammevilkår i Norge med tilsvarende for Sverige og Finland. Denne rapporten sammenfatter analysene knyttet til de enkelte deler av verdikjeden for skogbruk og skogindustri. Rapporten oppsummerer også forslag til tiltak for å forbedre og effektivisere rammevilkårene rettet mot sektoren.

Bestill rapport

Prosjekt RAMSKOG – rammebetingelser for skogbruk og skogindustri – | (rapportnr. 200902)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 70,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X