Prosjektet har kartlagt og analysert pendlings- og flyttestrømmene mellom definerte geografiske områder samt den historiske utviklingen. Prosjektet har også kartlagt hedmarkingers bolyst. I tillegg presenterer rapporten også funn mht. flytting og pendling basert på til livsløpsdata. Pendlingsstrømmene for arbeidstakere i Hedmark viser at det er to områder som skiller seg ut; Oslo og Akershus og Mjøs- Oppland. Undersøkelsen vedr.bolyst viser at det er svært få som går med konkrete planer om å flytte. Det er små forskjeller mellom regionene. Livsløpsanalysen viser at i alle regioner pendler inn- og tilbake- flytterne mest, spesielt gjelder dette menn. Tilbakeflytterne er generelt den gruppen som har høyest tendens til å pendle, spesielt i sentrene.Tilbakeflyttere og nyinnflyttere som har vært innom Oslo pendler i de fleste regioner mer enn de øvrige.

Bestill rapport

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark | (rapportnr. 200311)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 141,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X