Pendling, flytting og bolyst i Hedmark

Prosjektet har kartlagt og analysert pendlings- og flyttestrømmene mellom definerte geografiske områder samt den historiske utviklingen. Prosjektet har også kartlagt hedmarkingers bolyst. I tillegg presenterer rapporten også funn mht. flytting og pendling basert på til livsløpsdata. Pendlingsstrømmene for arbeidstakere i Hedmark viser at det er to områder som skiller seg ut; Oslo og Akershus og… Les mer »

Flytting og bomotiv. Presentasjon av prosjekter og rapporter

I rapporten presenteres norske prosjekter og forskningsrapporter fra 80-tallet på feltet flytting, bomotiv og bostedspreferanser. Etter en gjennomgang av de viktigste funnene foretas en oppsummering. Avslutningsvis blir viktige momenter for videre forskning trukket fra. Fra samme prosjekt blir det også publisert en artikkel i Plan og Arbeid (Den strategiske ungdomsfaktoren av Kristian Aasbrenn) og ytterligere… Les mer »

Flytting og befolkningsutvikling i Hedmark og Oppland

Formålet med prosjektet har vært å framskaffe et kunnskapsgunnlag om flytting og befolkningsutvikling i regionene i Hedmark og Oppland. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom en livsløpsanalyse, der flere årskull født i perioden 1950-61 er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var 15-35 år. Rapporten viser hvor de som var unge for 20-30 år siden bor… Les mer »

Kvinneflukten – en saga blott? Kartlegging av flyttestrømmer og flyttemønstre i sju innlandsregioner

I denne rapporten er flyttemønsteret til to grupper av årskull i innlandet kartlagt og analysert. Resultatene viser at seks av sju distriktsregioner taper flere menn enn kvinner. Mens utviklingen går i retning av redusert netto fraflytting blant kvinner, så øker netto fraflytting blant menn. Grunnen til dette er hovedsakelig at andelen mannlige nykommere er redusert,… Les mer »

Utdanning og flytting. En kartlegging av utdanningsnivå blant flyttere og bofaste i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet.

Rapporten kartlegger flyttestrømmer og flyttemønster i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet etter flytternes utdanningsnivå. Det er en bedring av flyttebalansen blant kvinner og menn med lav utdanning, men disse områdene rekrutterer stadig færre av de som tar høyere utdanning. Samlet sett har kvinnene i disse områdene et høyere utdanningsnivå enn menn.

Orienteringsløp i ulendt terreng – Ein studie av kvinner og menn i distrikta

Det overordna spørsmålet som ligg til grunn for denne rapporten er kva forhold som fremmar og hemmar levedyktige lokalsamfunn. Rapporten består av to delar: Del I er ei litteraturstudie og del II ei intervjuundersøking blant 28 kvinner og menn i dei tre fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. For å avgrense prosjektet… Les mer »