Prosjektet tar utgangspunkt i den sentralisering som skjer ved at bedrifter i distriktene selges til interesser utenfor egen region. Prosjektet består av en kartlegging av utviklilngen mht. slike eierskapsendringer, og vurderinger av virkninger som slik utlokalisering av eierskap gir opphav til for bedrifter og regionalt næringsliv. Resultatene fra prosjektet er presentert i to rapporter. Foreliggende rapport består av en sammenstilling av tilgjengelig litteratur knyttet til temaet eierendringer, herunder regionale virkninger av at eierskap flyttes eller selges ut regionen.

Bestill rapport

Omfang og virkninger av eierendringer i regionalt næriongsliv – en litteratursurvey | (rapportnr. 199911)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X