Det er gjennomført en analyse av hvordan kommunene løser utfordringen med å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse oppgaven med å lage og årlig rullere helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan, samt planlegge, gjennomføre og følge opp øvinger innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen baserer seg på seminstrukturerte intervjuer med 29 kommuner, samt publisert materiale om status for kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Bestill rapport

Kommunesektoren og arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan løser kommunene sitt behov for kompetanse og kapasitet? | (rapportnr. 201305)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X