Kommunesektoren og arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan løser kommunene sitt behov for kompetanse og kapasitet?

Det er gjennomført en analyse av hvordan kommunene løser utfordringen med å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse oppgaven med å lage og årlig rullere helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan, samt planlegge, gjennomføre og følge opp øvinger innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen baserer seg på seminstrukturerte intervjuer med 29 kommuner, samt publisert… Les mer »