Kommunesektoren og arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan løser kommunene sitt behov for kompetanse og kapasitet?

Det er gjennomført en analyse av hvordan kommunene løser utfordringen med å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse oppgaven med å lage og årlig rullere helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan, samt planlegge, gjennomføre og følge opp øvinger innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen baserer seg på seminstrukturerte intervjuer med 29 kommuner, samt publisert… Les mer »

År 2000-beredskapen i kommunesektoren

Notatet beskriver resultatene fra en nasjonal kartlegging av status i kommunesektoren når det gjelder beredskapen fram mot år 2000, og de dataproblemer som kan oppstå i forbindelse med skifte av årstall. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse i juni-august 1998, samt en nærmere analyse av de kommuner og fylkeskommuner som ikke besvarte skjemaet. Hovedresultatene viser at… Les mer »

Tempus. En evaluering av Beredskapsprosjektet gjennomført i seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen

”Beredskapsprosjektet” skal utvikle samarbeide mellom seks kommuner i Nord-Gudbrandsdal om to utvalgte beredskaps – og kriseområder – vannforsyning og krisekommunikasjon. På et praktisk nivå sikter prosjektet mot å produsere konkrete resultater (planer, organisering, nettverk). På et metodisk nivå skal prosjektet utvikle en arbeidsmodell for å avdekke og realisere samarbeidsfordeler og gevinster knyttet til så vel… Les mer »