Hovedproblemstillingen i utredningen er å finne ut om den økonomiske ubalansen i Glåmdalskommunene har sammenheng med bakenforliggende utviklingstrekk som påvirker kommunenes utgifter eller inntekter på en uheldig måte. Spesielt Solørkommunene er preget av en rekke ugunstige utviklingstrekk som skjev aldersfordeling, reduksjon i arbeidsplasser og folketall og opphopning av ulike levekårsproblemer. De andre Glåmdalskommunene har også noe av de samme problemene, men i varierende og langt mindre grad enn i Solør. Selv om strukturelle utviklingstrekk skaper utfordringer for kommuneøkonomien, kan de ikke alene forklare den svake økonomien i Glåmdalskommunene.

Bestill rapport

Kommuneøkonomi og strukturelle utviklingstrekk i Glåmdalskommunene. Er det en sammenheng ? | (rapportnr. 200406)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X