Rapporten er en evaluering av arbeidet med å etablere forsknings- og referansevassdrag i Norge (Forskref). Forskref har vært organisert som et forskningsprogram der hovedhensikten var å samle referansedata og etablere lange måleserier for å kunne skille mellom naturlig langtidsutvikling i vassdrag og endringer i økosystemene som skyldes menneskelig aktivitet. Evalueringen belyser hva som er oppnådd innenfor programmet når det gjelder forskningsaktivitet, deltagelse, publisering, bruk av relevans i forhold til målsettingene for programmet. Videre går evalueringen inn på organiseringen, styringen og finansieringen av Forskref-programmet

Bestill rapport

Evaluering av FORSKREF-programmet | (rapportnr. 199702)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X