Rapporten er en del av en større evaluering av to forsøk med trygdemedisinske poliklinikker. Den foreliggende rapporten omfatter evalueringen av forsøket i Buskerud fylke med et trygdemedisinsk kompetansesenter (BTKS) i regi av trygdeetaten. Evalueringen omfatter tre hovedtemaer: Virksomheten ved BTKS, oppfølgingen etter at pasientene var utredet der og om aktiv oppfølging av sjukemeldte mer generelt. Datagrunnlaget består av tilgjengelige dokumenter, samt intervjuer med ansatte ved kompetansesenteret, et utvalg brukere, trygdekontorene i fylket, et utvalg av primærleger og fysioterapeuter og et kommunalt rehabiliteringsteam.

Bestill rapport

Evaluering av Buskerud trygdemedisinske kompetansesenter | (rapportnr. 199821)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X