Prosjektet er et ledd i programstyrets ønske om å bygge opp regional kompetanse innen spredning av DAK/DAP teknologi. Østlandsforskning har gjennom dette prosjektet bygd opp denne type kompetanse. Kunnskapsoppbyggingen skjedde gjennom deltagelse i NTNF-prosjekt DD 21228 «Mjøsprosjektet» og gjennom kunnskapsoverføring fra ISI AS, KMG Data-Plan AS og fra Norcunsult AS. Prosjektet gikk inn som en naturlig del av Østlandsforsknings strategiske satsing på kunnskapsoppbygning på utvalgte felter. Forutsatt en passende oppfølging fra berørte instanser vil prosjektet få betydelige ringvirkninger for næringslivet i Østlandsforsknings nedslagsfelt. Prosjektet vil danne grunnlaget for Østlandsforskning nedslagsfelt. Prosjektet vil danne grunnlaget for Østlandsforsknings videre oppbygning av strategisk kunnskap innen spredning av kunnskaper om – og innføring av IT i næringslivet. Satsingen vil rettes inn mot å dekke de spesielle behov som finnes i innlandsfylkene. Det vil bli fokusert på tiltak som senker de terskler som reduserer bruk av IT. Videre vil det bli lagt vekt på å gjøre disse tiltakene kommersielt tilgjengelig.

Bestill rapport

DAK/DAP – kompetanseoppbygging i Østlandsforskning | (rapportnr. 198927)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X