Rapporten er en underveisevaluering av Nasjonalt program for utvikling av autismekompetanse (Autismeprogrammet). Autismeprogrammet er en fem-årig nasjonal satsing for å heve kvaliteten på tiltak og tjenester til autistiske mennesker i Norge. I evalueringen har vi først sett på hvordan programmet har utformet innholdet i sin virksomhet, i forhold til forarbeidene til programmet. Deretter har vi sett på iverksettingen av programmet i forhold til de mål og planer som programmet selv har lagt. Her er fokus rettet mot programmets to hovedoppgaver, nemlig kompetanseoppbygging gjennom prosjektarbeid og arbeidet med planlegging og etablering av det nasjonale kompetansenettverket. En hovedkonklusjon er at det er stor grad av samsvar mellom intensjonene i forarbeidene og hvordan programmet har utformet og iverksatt sin virksomhet. I rapporten gis det også noen innspill til programmets videre arbeid med kompetansenettverket.

Bestill rapport

Autismeprogrammet – en underveisevaluering | (rapportnr. 199810)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X