I tråd med regional plan for folkehelse 2012-2016 og ny folkehelselov, skal Østlandsforskning utarbeide en oversikt over befolkningens helse i Oppland. Oppdragsgiver er Oppland fylkeskommune.

Levekårsundersøkelsen skal gjennomføres høsten 2013, og vil både kunne møte krav i den nye folkehelseloven om at man har oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene, samt at undersøkelsen vil være del av kunnskapsgrunnlaget for regional og kommunal planstrategi. I undersøkelsen skal man basere seg på tilgjengelig og ny statistikk, og skal dokumentere hovedutfordringer i Oppland fylke og i den enkelte kommune knyttet til befolkningens helse- og levekår.

Hovedmålet med prosjektet er å beskrive befolknings helse- og levekår og hovedutfordringer knyttet til dette i Oppland fylke og i den enkelte kommune. Gjennomføring av prosjektet vil ta utgangspunkt i ulike delmål som er skissert av fylkeskommunen, hvor det bes om:

  • Analyse som viser status for helsetilstanden, fordelingen av denne og sentrale påvirkningsfaktorer for helse i befolkningen i Oppland på regionalt og kommunalt nivå.
  • Analyse som tar utgangspunkt i eksisterende data, men også gir supplerende data på påvirkningsfaktorer som vi i dag ikke har kunnskap om gjennom eksisterende registerdata.
  • Sammenligning av resultatene for de ulike indikatorene med landsgjennomsnittet (der det finnes nasjonale tall).
  • Se på sammenhenger som kan dokumentere sentrale lokale og regionale utfordringer når det gjelder status og forventet utvikling i befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer og geografisk fordeling av sosiale helseforskjeller.

I vurderingen fra Oppland fylkeskommune sies dette om prosjektsøknaden vår:

Østlandsforskning får høyest skår på kvalitet som innebærer CV, fagbakgrunn og erfaring, samt publikasjoner til de som er involvert i prosjektet hos leverandør. Østlandsforskning har også beskrevet et løsningsforslag som gir høy uttelling både med tanke på lokal forankring ved innhenting av data og valg av påvirkningsfaktorer som må supplere eksisterende data, samt analyse og formidling av data.

Prosjektleder er Vegard Johansen.